โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มเกี่ยวกับธนาคารหน่วยกิต | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบฟอร์มเกี่ยวกับธนาคารหน่วยกิต


A. แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรแบบยืดหยุ่น
A.1 แบบฟอร์มหลักสูตรแบบยืดหยุ่น
► A.2 แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาเรียนร่วม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

B. แบบฟอร์มขอเปิดรับผู้เรียนหลักสูตรแบบยืดหยุ่น
► ฺB.1 แบบฟอร์มเปิดรับผู้เรียนหลักสูตรแบบยืดหยุ่น (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
► B.2 แบบฟอร์มขอเปิดรับผู้เรียนรายวิชาเรียนร่วม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา