โลโก้เว็บไซต์ ระบบคลังหน่วยกิต มทร. | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระบบคลังหน่วยกิต มทร.


1. การประชุมระดมความคิด เรื่อง การพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที่ 17 กค. 2563 (ไฟล์นำเสนอ)
2. แบบสำรวจสาขาวิชา/หลักสูตรต้นแบบ การเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตฯ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา