โลโก้เว็บไซต์ เอกสารประกอบการประชุมโครงการ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เอกสารประกอบการประชุมโครงการ


1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการบูรณาการจัดทำการหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วันที่ 14 มิถุนายน 2562
     ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
     1.1 ดร.ภานุมาศ สุยบางดำ        Download
     1.2 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี            Download
     1.3 ง.9 โครงการ                     Download
     1.4 ตัวอย่างหลักสูตร ปวส.คอมพิวเตอร์ธุกิจ วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย      Download      zip
     1.5 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา   Download

2. ประชุมทบทวนหลักสูตรหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางระดับ ปวส. และกลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    Download

3. ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระสอน
     3.1 มติคณะกรรมการบริหาร        Download
     3.2 เอกสารประกอบการประชุม    Download
     3.3 ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน    Download

4. การทบทวน/ปรับปรุง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
    4.1 เอกสารใช้ประกอบการประชุมทบทวนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) Download

5. การทบทวน/ปรับปรุง ทบทวนรายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.256X)    Download

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา