โลโก้เว็บไซต์ เอกสารประกอบการประชุมโครงการ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เอกสารประกอบการประชุมโครงการ


1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการบูรณาการจัดทำการหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วันที่ 14 มิถุนายน 2562
     ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
     1.1 ดร.ภานุมาศ สุยบางดำ        Download
     1.2 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี            Download
     1.3 ง.9 โครงการ                     Download
     1.4 ตัวอย่างหลักสูตร ปวส.คอมพิวเตอร์ธุกิจ วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย      Download      zip
     1.5 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา   Download

2. ประชุมทบทวนหลักสูตรหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางระดับ ปวส. และกลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    Download

3. ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระสอน
     3.1 มติคณะกรรมการบริหาร        Download
     3.2 เอกสารประกอบการประชุม    Download
     3.3 ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน    Download

4. เอกสารที่ใช้ประกอบการทบทวนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทร.ล้านนา

5. ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 66

6. ร่างเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ
    7.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1683/2566 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
         ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม IBIS 4  ชั้น 8 โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ (ผู้ร่วมโครงการแบบ Onsite)
         Download
    7.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1683/2566 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
         เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ(ผู้ร่วมโครงการแบบ Online ผ่านระบบ zoom meeting)
         Download
    7.3 เอกสารประกอบการประชุม(สำหรับผู้ร่วมโครงการแบบ Online ผ่านระบบ zoom meeting)
         7.3.1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2565    Download
         7.3.2 เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม   Download 
         7.3.3 การจัดทำและการปรับปรุงหลักสูตร โดย อ.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์  Download 
         7.3.4 การหา Stakeholder needs และ การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) โดย  รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว (แบบ Online) Download
         7.3.5 Outcome Based Education โดย ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย Download 
         7.3.6 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร   หลักและวิธีการกำหนดชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาที่สอดคล้องกับการศึกษา
                  ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดย ผศ. ดร.ปานเพชร ชินินทร Download
    7.4 หนังสือเชิญขอเชิญบุคลากรในสังกัดท่านเข้าร่วมโครงการ   Download
    7.5 กำหนดการ Download
8. ประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2567

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา