โลโก้เว็บไซต์ เอกสารประกอบการประชุมโครงการ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เอกสารประกอบการประชุมโครงการ


1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการบูรณาการจัดทำการหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วันที่ 14 มิถุนายน 2562
     ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
     1.1 ดร.ภานุมาศ สุยบางดำ        Download
     1.2 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี            Download
     1.3 ง.9 โครงการ                     Download
     1.4 ตัวอย่างหลักสูตร ปวส.คอมพิวเตอร์ธุกิจ วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย      Download      zip
     1.5 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา   Download
            

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา