โลโก้เว็บไซต์ เอกสารประกอบการประชุมโครงการ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เอกสารประกอบการประชุมโครงการ


1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการบูรณาการจัดทำการหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วันที่ 14 มิถุนายน 2562
     ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
     1.1 ดร.ภานุมาศ สุยบางดำ        Download
     1.2 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี            Download
     1.3 ง.9 โครงการ                     Download
     1.4 ตัวอย่างหลักสูตร ปวส.คอมพิวเตอร์ธุกิจ วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย      Download      zip
     1.5 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา   Download

2. ประชุมทบทวนหลักสูตรหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางระดับ ปวส. และกลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    Download

3. ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระสอน
     3.1 มติคณะกรรมการบริหาร        Download
     3.2 เอกสารประกอบการประชุม    Download
     3.3 ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน    Download

4. เอกสารที่ใช้ประกอบการทบทวนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา