โลโก้เว็บไซต์ งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา



9. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา มทร.ล้านนา




ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา