โลโก้เว็บไซต์ งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา9. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา