โลโก้เว็บไซต์ ฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร


1. ฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาพ.ศ. 2548)        
    1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 2557
    1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 2558
    1.3 อาจารย์ประจำหลักสูตร 2559
 

2. ฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาพ.ศ. 2558)
    2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2560
    2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2561

3. หนังสือขอทบทวนประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา