โลโก้เว็บไซต์ ฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร


1. ฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาพ.ศ. 2548)        
    1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 2557
    1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 2558
    1.3 อาจารย์ประจำหลักสูตร 2559

2. ฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาพ.ศ. 2558)
    2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2560

3. หนังสือขอทบทวนประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา