โลโก้เว็บไซต์ ฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร


ฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาพ.ศ. 2548)

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร 2557
2. อาจารย์ประจำหลักสูตร 2558
3. อาจารย์ประจำหลักสูตร 2559

ฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาพ.ศ. 2558)

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2560