โลโก้เว็บไซต์ แหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับ CWIE | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับ CWIE


1. แนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
2. โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตร CWIE ระดับเครือข่ายฯ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564
      2.1 คลิปวิดีโอบันทึกสัมมนาฯ
      2.2 เอกสารประกอบการบรรยาย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา