โลโก้เว็บไซต์ แหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับ CWIE | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับ CWIE


1. แนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
2. โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตร CWIE ระดับเครือข่ายฯ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564
3. คู่มือที่เกี่ยวข้องกับ CWIE

                                                                       

                  เล่มหลักสูตรอบรมผู้ดำเนินการด้าน CWIE                                                         คู่มือปฏิบัติงานหลัก
                                                                                                            แนวปฏิบัติผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษา

4. นำเสนอสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon