โลโก้เว็บไซต์ ฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)


1. ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
2. ฐานข้อมูลอาจารย์นิเทศด้านข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา