โลโก้เว็บไซต์ หน่วยงานภายใน | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หน่วยงานภายใน


1. สำนักงานผู้อำนวยการ
      1.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
      1.2 กลุ่มงานบริการการศึกษา
2. งานส่งเสริมวิชาการ
3. งานทะเบียน
4. งานบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
5. งานวิเทศสัมพันธ์

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon