โลโก้เว็บไซต์ งานพัฒนาความรู้ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในงานบูรณาการฯ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานพัฒนาความรู้ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในงานบูรณาการฯ


1. โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลการเรียนรู้ (26 พ.ค. 2565)
    1.1 เอกสารประกอบการอบรม
    1.2 ดาวน์โหลดพื้นหลังระหว่างเข้าร่วมโครงการ
    1.3 ประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ
    1.4 รายงานสรุปการดำเนินโครงการ
    1.5 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา