โลโก้เว็บไซต์ DOWNLOAD หลักสูตร สอศ. | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

DOWNLOAD หลักสูตร สอศ.


หลักสูตร สอศ. ดำเนินการโดย มทร.ล้านนา            
ลำดับ หลักสูตรที่เปิดสอน

พ.ศ.2562  


พ.ศ.2563     

 วันที่สภามหาวิทยาลัย วันที่ สกอ. ลงนาม  เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม
อนุมัติหลักสูตร รับทราบหลักสูตร
V01

ปวช.เมคคาทรอนิกส์ - สอศ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

V01        
V02

ปวส.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

  V02      
V03 ปวส.เทคนิคเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   V03      
V04 ปวส.เทคนิคโลหะ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   V04      
V05 ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   V05      
V06 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   V06      
V07 ปวส.ไฟฟ้า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   V07      
V08 ปวส.เทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   V08      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    


 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา