โลโก้เว็บไซต์ DOWNLOAD หลักสูตร สอศ. | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

DOWNLOAD หลักสูตร สอศ.


หลักสูตร สอศ. ดำเนินการโดย มทร.ล้านนา            
ลำดับ หลักสูตรที่เปิดสอน

พ.ศ.2562  


พ.ศ.2563     

 วันที่สภามหาวิทยาลัย วันที่ สกอ. ลงนาม  เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม
อนุมัติหลักสูตร รับทราบหลักสูตร
V01

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

V01        
V02

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

  V02      
V03 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล   V03      
V04 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ   V04      
V05 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   V05      
V06 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   V06      
V07 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า   V07      
V08 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต   V08      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    


 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon