โลโก้เว็บไซต์ DOWNLOAD หลักสูตร สอศ. | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

DOWNLOAD หลักสูตร สอศ.


หลักสูตร สอศ. ดำเนินการโดย มทร.ล้านนา            
ลำดับ หลักสูตรที่เปิดสอน

พ.ศ.2562  


พ.ศ.2563     

 วันที่สภามหาวิทยาลัย วันที่ สกอ. ลงนาม  เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม
อนุมัติหลักสูตร รับทราบหลักสูตร
V01

ปวช.เมคคาทรอนิกส์ - สอศ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

V01        
V02

ปวส.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

  V02      
V03 ปวส.เทคนิคเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   V03      
V04 ปวส.เทคนิคโลหะ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   V04      
V05 ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   V05      
V06 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   V06      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    


 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา