โลโก้เว็บไซต์ งานโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)


A. ข่าวกิจกรรมที่เกี่ยวกับ โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
1. มทร.ล้านนา เดินหน้า โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 เตรียมพร้อมเป็นสถานศึกษาสายอาชีพต้นแบบ ตั้งเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนสายอาชีพ และสร้างโอกาสในเยาวชนได้เรียนต่อสายวิชาชีพระดับสูง

B. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง
1. นักศึกษารหัส 62
2. นักศึกษารหัส 63
3. นักศึกษารหัส 64
4. นักศึกษารหัส 65

C. สรุปผลการเรียนของนักศึกษาโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
1. ผลการเรียนปีการศึกษา 2/2563
2. ผลการเรียนปีการศึกษา 1/2564
3. ผลการเรียนปีการศึกษา 2/2564
4. ผลการเรียนปีการศึกษา 1/2565 
5. ผลการเรียนปีการศึกษา 2/2565
6. ผลการเรียนปีการศึกษา 1/2566 
7. ผลการเรียนปีการศึกษา 2/2566 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา