โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร


1. หลักสูตรระดับ ปวส.
2. หลักสูตรระดับ ปริญญา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา