โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรการศึกษา | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรการศึกษา


1. คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
2. ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3. หลักสูตรระดับ ปวช.  COMING SOON
4. หลักสูตรระดับ ปวส.  COMING SOON
5. แบบฟอร์มหลักสูตรปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565  COMING SOON
6. แบบฟอร์มการวิพากษ์หลักสูตร ระดับ ปวช-ปวส
7. แบบฟอร์มการวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท
8. การตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตร
9. แบบฟอร์ม สมอ.08
10. แผนปฏิบัติงานการเสนอหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
11. เอกสารประกอบการเสนอหลักสูตรพิจารณา
12. ตารางอ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED (International Standard Classification of Education) ของ สกอ.

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา