โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรการศึกษา | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรการศึกษา


1. หลักสูตรระดับ ปวส.
2. หลักสูตรระดับ ปริญญา
3. แบบฟอร์มรับรองความถูกต้องการตรวจสอบงานทางวิชาการ
4. แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม     ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา