โลโก้เว็บไซต์ FTES | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

FTES


ค่า FTES  (จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ)

ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ FTES รายละเอียดค่า SCH จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน(คน) วันที่ปรับปรุง
2556 รวม คลิก      
2557 รวม คลิก    

 

2558 รวม คลิก     7 ต.ค.59
2559 1 คลิก     24 พ.ย.59
2559 2 คลิก     12 พ.ค.60
2559 รวม คลิก 1.บริหารสายวิทย์ 2.บริหารสายสังคม 3.วทส. 4.วิทยาศาสตรฯ 5.วิศวกรรมศาสตร์ 6.ศิลปกรรมฯ คลิก 20 ก.ค. 60
2560 1 คลิก 1.บริหารสายวิทย์ 2.บริหารสายสังคม 3.วทส. 4.วิทยาศาสตรฯ 5.วิศวกรรมศาสตร์ 6.ศิลปกรรมฯ คลิก 30 พ.ย. 60
2560 2 คลิก 1.บริหารสายวิทย์ 2.บริหารสายสังคม 3.วทส. 4.วิทยาศาสตรฯ 5.วิศวกรรมศาสตร์ 6.ศิลปกรรมฯ คลิก 15 ธ.ค. 60
2560 รวม คลิก 1.บริหารสายวิทย์ 2.บริหารสายสังคม 3.วทส. 4.วิทยาศาสตรฯ 5.วิศวกรรมศาสตร์ 6.ศิลปกรรมฯ คลิก 15 ธ.ค. 60


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา