โลโก้เว็บไซต์ FTES | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

FTES


ค่า FTES  (จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ)

ปีการศึกษาภาคเรียนที่เลือกรายละเอียดค่า SCHจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน(คน)วันที่ปรับปรุง
2556รวมคลิก


2557รวม
คลิก2558รวม
คลิก


7 ต.ค.59
25591คลิก


24 พ.ย.59
25592
คลิก


12 พ.ค.60
2559รวม
คลิก
บริหารสายวิทย์ บริหารสายสังคม วทส. วิทยาศาสตรฯ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมฯ
คลิก
20 ก.ค. 60ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา