โลโก้เว็บไซต์ FTES | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

FTES


ค่า FTES  (จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ)

ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ FTES รายละเอียดค่า SCH จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน(คน) วันที่ปรับปรุง
2556 รวม คลิก        
2557 รวม คลิก      

 

2558 รวม คลิก       7 ต.ค.59
2559 1 คลิก       24 พ.ย.59
2559 2 คลิก       12 พ.ค.60
2559 รวม คลิก 1.บริหารสายวิทย์ 2.บริหารสายสังคม 3.วทส. 4.วิทยาศาสตรฯ 5.วิศวกรรมศาสตร์ 6.ศิลปกรรมฯ   คลิก 20 ก.ค. 60
2560 1 คลิก 1.บริหารสายวิทย์ 2.บริหารสายสังคม 3.วทส. 4.วิทยาศาสตรฯ 5.วิศวกรรมศาสตร์ 6.ศิลปกรรมฯ   คลิก 30 พ.ย. 60
2560 2 คลิก 1.บริหารสายวิทย์ 2.บริหารสายสังคม 3.วทส. 4.วิทยาศาสตรฯ 5.วิศวกรรมศาสตร์ 6.ศิลปกรรมฯ   คลิก 15 ธ.ค. 60
2560 รวม คลิก 1.บริหารสายวิทย์ 2.บริหารสายสังคม 3.วทส. 4.วิทยาศาสตรฯ 5.วิศวกรรมศาสตร์ 6.ศิลปกรรมฯ  Excel  คลิก 15 ธ.ค. 60

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา