โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรระยะสั้น | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตรระยะสั้น


1. หลักสูตรแบบไม่สะสมหน่วยกิต (์Non Credit Bank)
    1.1 ประเภท บริหารธุรกิจ ท่องเที่ยว และภาษา
    1.2 ประเภท เกษตรกรรม เทคโนโลยีอาหาร และวิทยาศาสตร์
    1.3 ประเภท วิศวกรรม และเทคโนโลยี
    1.4 ประเภท ศิลปกรรม ทัศนศิลป์ และประติมากรรม

2. หลักสูตรแบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)

 

 

 

 

 

 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจ
    1.1 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการหลักสูตรแบบยืดหยุ่น วันที่ 26 มกราคม 2567

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา