โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับ ธนาคารหน่วยกิต มทร.ล้านนา (RMUTL Credit Bank) | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับ ธนาคารหน่วยกิต มทร.ล้านนา (RMUTL Credit Bank)


A. ข้อบังคับ
► A.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น และระบบธนาคารหน่วยกิต พ.ศ. 2565 

B. ประกาศ
B.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การดำเนินงานโครงการธนาคารหน่วยกิต พ.ศ. 2566
B.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรแบบยืดหยุ่น พ.ศ. 2566
B.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น พ.ศ. 2566
► ฺB.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์บุคคล เข้าสู่การศึกษาในระบบ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
► B.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าอื่น ๆ ในการจัดการศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรปริญญาตรี (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
► B.6 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รายจ่ายในการดำเนินงานสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
► B.7 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รายจ่ายในการดำเนินงานจัดการศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

C. คำสั่ง
 C.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน RMUTL Credit Bank

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon