โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับ ธนาคารหน่วยกิต มทร.ล้านนา (RMUTL Credit Bank) | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับ ธนาคารหน่วยกิต มทร.ล้านนา (RMUTL Credit Bank)


A. ระเบียบ
► A.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย)

B. ข้อบังคับ
B.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น และระบบธนาคารหน่วยกิต พ.ศ. 2565 

C. ประกาศ
► C.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การดำเนินงานโครงการธนาคารหน่วยกิต หลักสูตรระดับปริญญาตรี (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
► C.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรแบบยืดหยุ่น (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
► C.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์บุคคล เข้าสู่การศึกษาในระบบ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
► C.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าอื่น ๆ ในการจัดการศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรปริญญาตรี (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
► C.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รายจ่ายในการดำเนินงานสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
► C.6 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รายจ่ายในการดำเนินงานจัดการศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

D. คำสั่ง
D.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน RMUTL Credit Bank

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา