โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง เกี่ยวกับ CWIE | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง เกี่ยวกับ CWIE


A. ข้อบังคับ และประกาศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)
A.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย การจัดการสหกิจศึกษา พ.ศ. 2556
A.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การบริหารการเงินเพื่อจัดการศึกษาการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา พ.ศ.2558
A.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การบริหารการเงินเพื่อจัดการศึกษาการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา พ.ศ.2566 (ฉบับที่ 2)
A.4 ประกาศกมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565
A.5 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการเงินทุนสำรองเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา พ.ศ. 2567 

B. คำสั่ง มทร.ล้านนา
B.1 คำสั่ง มทร.ล้านนา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะวิชาชีพของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon