โลโก้เว็บไซต์ งานการเรียนรู้ตลอดชีวิต | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานการเรียนรู้ตลอดชีวิต


A. Life Long Learning & E-Learning (แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 1. การเรียนรู้ผ่านระบบ THAI MOOC
 2. การเรียนรู้ผ่านระบบ RMUTL Education
 3. การเรียนรู้ผ่านระบบ RMUTL MOODLE

 

B. ข่าวกิจกรรม/โครงการอบรมระยะสั้น Reskill Upskill (แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 พ.ศ. 2564  กิจกรรม/โครงการอบรมระยะสั้น Reskill Upskill  

 กุมภาพันธ์ 

 1. สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

 มีนาคม 

 1. สาขาวิทยาศาตร์ เชียงใหม่จัดอบรมโครงการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

สาขาวิทยาศาตร์ เชียงใหม่จัดอบรมโครงการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 เมษายน   1. คณะวิศวกรรมฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมโปรแกรมช่วยออกแบบสำหรับวิศวกร ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมโปรแกรมช่วยออกแบบสำหรับวิศวกร ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา
 มิถุนายน   1. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา เชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมอบรมแผนธุรกิจ Business Plan  
 กรกฎาคม 

 1. หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเรียนเสริมพัฒนาทักษะการจัดตกแต่งภูมิทัศน์

 

 

 


 2. Upgrade-skill training course หลักสูตร การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเรียนเสริมพัฒนาทักษะการจัดตกแต่งภูมิทัศน์

Upgrade-skill training course หลักสูตร การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

 กันยายน 

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา

 

 


 2. คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดโครงการยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟอาราบิก้า ชุมชนบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

 

 


 3. คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดโครงการยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟอาราบิก้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้าเกษตรในชุมชน อำเภอ แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง)

กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดโครงการยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟอาราบิก้า ชุมชนบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดโครงการยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟอาราบิก้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้าเกษตรในชุมชน อำเภอ แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง)

 พฤศจิกายน   1. โครงการสัมมนาการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โครงการสัมมนาการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ธันวาคม

 1. มทร.ล้านนา ดำเนินโครงการ U2T พัฒนาทักษะวิชาชีพใหม่ ให้กับกลุ่มชาวบ้านและเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 

 

 

 2. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ น่าน จัดอบรมปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี แก่นักรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

มทร.ล้านนา ดำเนินโครงการ U2T พัฒนาทักษะวิชาชีพใหม่ ให้กับกลุ่มชาวบ้านและเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ น่าน  จัดอบรมปฏิบัติการ  กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี แก่นักรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

 

 พ.ศ. 2565  กิจกรรม/โครงการอบรมระยะสั้น Reskill Upskill  
   มกราคม       

 1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดอบรม "เทคนิคการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมืองานวิจัย"

             คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดอบรม                
 กุมภาพันธ์ 

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
 

  2. สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิญปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และฟิสิกส์พื้นฐาน แก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิญปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และฟิสิกส์พื้นฐาน แก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน

 มีนาคม   1. สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
     
     
     
     

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon