โลโก้เว็บไซต์ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่


1. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด
    1.1 ปีงบประมาณ 2566

    1.1.1 ข้อกำหนดการศึกษา (Terms of Reference: TOR) โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ประจำปีการศึกษา 2566
    1.1.2 ข้อเสนอการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ
    1.1.3 แนวทางดำเนินการโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่   
    1.1.4 เกณฑ์การคัดเลือก ปีงบประมาณ 2566
    1.1.5 หลักสูตรที่เสนอเข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2566 

    1.2 ปีงบประมาณ 2567 
    1.2.1 ข้อกำหนดการศึกษา (Terms of Reference: TOR) โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ประจำปีการศึกษา 2567 
     1.2.2 เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อนำเสนอหลักสูตรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปีงบประมาณ 2567
    1.2.3 แผนการดำเนินงานและระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567

2. แบบฟอร์มหลักสูตร ประเภทปริญญา (Degree) ปีงบประมาณ 2567 
    2.1 แบบฟอร์มการออกแบบหลักสูตร ประเภทปริญญา (Degree)  

3. แบบฟอร์มหลักสูตร ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ปีงบประมาณ 2567 
    3.1 แบบฟอร์มการออกแบบหลักสูตร ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)  
    

4. Link Website โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา