โลโก้เว็บไซต์ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่


1. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด
    ปีงบประมาณ 2564

    1.1 ข้อกำหนดการศึกษา (Terms of Reference: TOR) โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ประจำปีการศึกษา 2564
    ปีงบประมาณ 2565
    1.2 ข้อเสนอการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ
    1.3 แนวทางดำเนินการโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
    1.4 แนวทางการเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปีงบประมาณ 2565

2. แบบฟอร์มหลักสูตร ประเภทปริญญา (Degree)
    2.1 แบบข้อมูลแนบ TOR ประเภทปริญญา (Degree)
    2.2 แบบสำรวจรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร

3. แบบฟอร์มหลักสูตร ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)
     3.1 แบบข้อมูลแนบ TOR ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)
     3.2 แบบสำรวจรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร

4. Link Website โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา