โลโก้เว็บไซต์ เอกสารกลุ่มงานต่างๆ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เอกสารกลุ่มงานต่างๆ


1. แนวปฏิบัติการจ้างอาจารย์พิเศษ (แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มจ้างอาจารย์พิเศษย์พิเศษ.pdf , ฟอร์มจ้างอาจารย์พิเศษ.docx)
2. แบบฟอร์ม สกอ.2/2555
3. แบบฟอร์มสรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4. แผนการดำเนินงานและขั้นตอนการทำงานของระบบนักศึกษา การเงินและลงทะเบียน.pdf
5. ข้อมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปา
6. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และปริญญาตรี ครั้งที่ 1 (เอกสารโครงการอนุมัติ)
7. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการแผนกจัดทำคู่มือบัณฑิต ปริญญาบัตรและเหรียญเกียรตินิยม อนุกรรมการแผนกจัดเรียงปริญญาบัตร และอนุกรรมการแผนกแลกเปลี่ยนปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552
8. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2553
9. คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
10. WiL(Work-Integrated Learning)มิติใหม่ของอุดมศึกษาไทย
11. คู่มือแนวปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
12. แบบฟอร์มเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. แบบเสนอข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
14. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ
15. ประเด็นการปรึกษาระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ 19 เมษายน 2553
16. แถลงการณ์สมาพันธ์สภาวิชาชีพ ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐษนวิชาชีพ
17. บันทึกการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)
18. แบบฟอร์มเสนอรายชื่อเพื่อประกอบการพิจารณามอบปริญญาบัณฑิตกิตติมาศึกดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2555
19. ใบเบิกเงินและรับเงินค่าสอนอาจารย์ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่

20.เอกสารการเบิกค่าสอน
21. แบบฟอร์มข้อมูลอาจารย์พิเศษ
22. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลกรรมการดำเนินการสอบ-v-net-ปีการศึกษา-2558
23. แบบฟอร์มคำขอชี้แจงการมาปฏิบัติราชการ
24. แบบฟอร์มใบลาป่วย
25. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
26. แบบฟอร์มหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน(ปรับปรุงวันที่ 2 ธ.ค.62)
27. แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ข้อบังคับฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
28. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก้บุคคลที่สาม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon