โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บุคลากร


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1101 หรือต่อ 1234
 


                                  

 


  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา