โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บุคลากร


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1107 , โทรสาร : 053-921444 ต่อ 1104


                                  

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา