โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพหลักสูตร | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานประกันคุณภาพหลักสูตร


1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
2. คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
3. คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา มทร.ล้านนา       
หมายเหตุ: กรณีแตกไฟล์ไม่ได้กรุณาแยกดาวน์โหลด  คู่มือPDF      ส่วนที่5
4. การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
5. แนวทางการนำเสนอมาตรฐานการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ (จุดดำ-จุดขาว)
6. แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ
7.ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ.2560
8.แบบฟอร์ม มคอ.2 ฉบับ2560 ปรับปรุงใหม่
9. แผนพัฒนาระดับหลักสูตร-ระดับคณะ
10. ระบบกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ พ.ศ.2561
11. เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร
12. สถิติอุดมศึกษา 2558-2560
13. คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ พ.ศ.2560
14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา