โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพหลักสูตร | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานประกันคุณภาพหลักสูตร


1. คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
2. คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา มทร.ล้านนา       
หมายเหตุ: กรณีแตกไฟล์ไม่ได้กรุณาแยกดาวน์โหลด  คู่มือPDF      ส่วนที่5
3. การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
4. แนวทางการนำเสนอมาตรฐานการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ (จุดดำ-จุดขาว)
5. แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ
6.ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ.2560
7.แบบฟอร์ม มคอ.2 ฉบับ2560 ปรับปรุงใหม่
8. แผนพัฒนาระดับหลักสูตร-ระดับคณะ
9. ระบบกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ พ.ศ.2561
10. เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร
11. สถิติอุดมศึกษา 2558-2560
12. คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ พ.ศ.2560
13. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon