โลโก้เว็บไซต์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ


1. พระราชกฤษฎีกา

    1.1 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2554 (A1)

    1.2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  (A2)

2. ประกาศ/กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

    2.1 ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา 2553  (B1)

    2.2 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2546  (B2)

    2.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2560 (ฺB3)

    2.4 กฏกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549

    2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2550

    2.6 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2563

    2.7 รายงานการรับทราบสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดให้มีสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่ง พ.ศ. 2564 

3. การจัดการศึกษา

    3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
           3.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2559 
           3.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2567 

    3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  (E12) 

    3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (E2) 

    3.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง นโยบายการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  (E14)

    3.5 คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย  (E35)

    3.6 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา พ.ศ.2559  (E39)

    3.7 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนของนักศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ.2559  (E44)

    3.8 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนชดเชย  (E38)

    3.9 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block course) พ.ศ.2560  (E49)

    3.10 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ 765/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (F5)

    3.11 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง นโยบายการพัฒนาหลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน พ.ศ. 2565

    ระดับบัณฑิตศึกษา

    3.12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

    3.13 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์มาตราฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (E28)

    3.14 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดผู้สอนแบบผู้สอนร่วมเป็นทีม (Team Teaching)ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560  (E48)

    3.15 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการนับชั่วโมงวิชาวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท  (E45)

    3.16 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566

    ระดับปริญญาตรี

    3.16 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551  (C1)

    3.17 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552  (C5)

    3.18 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  (C6)

    3.19 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการจัดการสหกิจศึกษา พ.ศ.2556  (C11)

    3.20 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการนับชั่วโมงรายวิชาสหกิจศึกษาการฝึกงานในสถานประกอบการ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  (E36)

    3.21 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง นโยบายการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560  (E59)

    3.22 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์ความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560  (E60)

    3.23 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557  (E42)

    3.24 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดผู้สอนในรูปแบบบูรณาการรายวิชาทั่วไป พ.ศ.2560  (E43)

    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

    3.25 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2551  (C2)

    3.26 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2552  (C4)

    3.27 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

    การจัดการสอบ

    3.27 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ.2551  (D1)

    3.28 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2551  (E27)

    3.29 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสอบกรณีวันสอบตรงกับวันหยุดราชการ พ.ศ.2561  (E64)

    การเทียบโอน

    3.30 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  พ.ศ.2561

    3.31 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  (E65)

    3.32 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  (E66)

    3.33 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2553  (E30)

    3.34 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การเทียบผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อขอเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2560  (E47)

    3.35 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการโอนหน่วยกิตรายวิชาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2556  (D4)

    3.36 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการโอนหน่วยกิตรายวิชาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2556  (E34)

    3.37 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

4. เอกสารการศึกษา

    4.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ.2552  (D2)

    4.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ.2561

    4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแก้ไขคำนำหน้านาม ยศ ชื่อ และชื่อสกุล พ.ศ.2563  (E62)

    4.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา พ.ศ.2559 

    4.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การถ่ายรูป พ.ศ.2562  (E8)             

    4.6 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ยกเลิกการใช้รูปถ่ายประกอบการขอเอกสารการศึกษา พ.ศ.2562

    4.7 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รูปแบบการพิมพ์หลักฐานศึกษา พ.ศ.2562

5. การสำเร็จการศึกษา/การรับพระราชทานปริญญา

    5.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2553  (E15)

    5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแต่งกายและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555  (E16)

    5.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแต่งกายและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555  (E17)

    5.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแก้ไขคำนำหน้านาม ยศ ชื่อ และชื่อสกุล พ.ศ.2563  (E18)

    5.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการให้เหรียญเกียรตินิยมกรณีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน พ.ศ.2562

6. การเงิน

    6.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ.2555  (D3)

    6.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาโอนย้าย พ.ศ.2560  (E13)

    6.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2552  (E19)

    6.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556  (E20)

    6.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ค่าตอบแทนในการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ.2556  (E21)

    6.6 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การบริหารการเงินเพื่อจัดการศึกษาการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา พ.ศ. 2558  (E22)

    6.7 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การบริหารการเงินเพื่อจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2558  (E23)

    6.8 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การบริหารการเงินเพื่อจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2558  (E24)

    6.9 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาและการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษากลุ่มเทียบโอน พ.ศ.2556  (E32)

    6.10 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2552

    6.11 ประกาศอัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

    6.12 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ2560  (E25)

    6.13 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  (E26)

    6.14 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

    6.15 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

    6.16 ประกาศ เรื่อง อัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง)

    6.17 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 (E27)

    6.18 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 (E28)

    6.19 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565  (E29)

    6.20 ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรวิศกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2565 

7. สิทธิของนักศึกษา

    7.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2550

    7.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ.2558  (E9)

    7.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้รางวัลการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษดีเด่น พ.ศ.2559  (E10)   

    7.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ.2558

8. สถานที่จัดการศึกษา

    8.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การเรียกชื่อ หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน  (E29)         

    8.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การเรียกชื่อหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในคณะ พ.ศ.2556  (E33)     

    8.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การเรียกชื่อหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  (E46)         

9. อื่น ๆ

    9.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2554  (C7)

    9.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ.2555  (C9)

    9.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการให้ปริญญากิตติศักดิ์ พ.ศ.2555  (C10) 

    9.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติในการเขียนจำนวนหน่วยกิตรายวิชา  (E1)

    9.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์การกำหนดรหัสรายวิชา  (E3)

    9.6 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์การกำหนดรหัสรายวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556  (E4)

    9.7 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์การกำหนดรหัสรายวิชา ระดับปริญญา พ.ศ.2559  (E5)       

    9.8 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการจ้างอาจารย์พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  (E61)         

    9.9 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การกำหนดรหัสนักศึกษา (ฉบับที่ 4)  (E50)

    9.10 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การกำหนดรหัสนักศึกษา (ฉบับที่ 5)  (E51)

    9.11 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การกำหนดรหัสนักศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555  (E52)

    9.12 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การกำหนดรหัสนักศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555  (E53)

    9.13 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การกำหนดรหัสนักศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559  (E54)

    9.14 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การกำหนดรหัสนักศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560  (E55)

    9.15 ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การกำหนดรหัสนักศึกษา (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561

    9.16 ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การกำหนดรหัสนักศึกษาที่เข้ามาในปีการศึกษา 2562

    9.17 ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การกำหนดรหัสนักศึกษาที่เข้ามาในปีการศึกษา 2563

    9.18 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ 587/2560 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียน  (F3)

    9.19 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ 766/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (F4)

10. ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

   10.1 ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

    

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon