โลโก้เว็บไซต์ โครงการธนาคารหน่วยกิต มทร.ล้านนา (RMUTL Credit Bank) | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา