โลโก้เว็บไซต์ สถิตินักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถิตินักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา


สถิตินักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา

ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ ดาวน์โหลด(PDF) ดาวน์โหลด(Excel)
2565 2 คลิก คลิก
2565 1 คลิก คลิก
2564 2 คลิก  
2564 1 คลิก  
2563 2 คลิก  
2563 1 คลิก  
2562 2 คลิก  
2562 1 คลิก  
 สถิตินักศึกษาปี 56-58  

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา