โลโก้เว็บไซต์ การประเมินสมรรถนะผู้เรียน | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การประเมินสมรรถนะผู้เรียน


1. มติ และรายงานการประชุม 
    1.1 รายงานการประชุม การประเมินผู้เรียน ผ่านระบบ Microsoft Team วันที่ 23 เมษายน 2563

2. เอกสารประกอบแนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียน
    2.1 แนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ผ่านระบบประเมินออนไลน์ ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563
    2.2 แนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียน (เพิ่มเติม) วันที่ 23 เมษายน 2563
    2.3 แบบฟอร์มการกำหนดรายวิชาและระดับพฤติกรรมสำหรับประเมินสมรรถนะผู้เรียน (สำหรับคณะ/วิทยาลัย) 
          >>> ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม และแหล่งข้อมูล
    2.4 แบบฟอร์มการกำหนดรายวิชาและระดับพฤติกรรมสำหรับประเมินสมรรถนะผู้เรียน (สำหรับหลักสูตรศึกษาทั่วไป)
   หมายเหตุ : ขอความกรุณาอัพเกรด excel สูงกว่าเวอร์ชัน 2007 เพื่อให้โปรแกรมใช้งานได้เต็มศักยภาพ หรือแก้ปัญหาโดยการคัดลอกข้อความจากชีท data และวางข้อมูลในช่องที่ต้องการได้ หรือหากพบปัญหาอื่นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

3. สรุปผลการประเมิน
    3.1 มิติรายวิชา
    3.2 มิติหลักสูตร

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา