โลโก้เว็บไซต์ กรอกสถานะบุคลากรในหลักสูตร | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรอกสถานะบุคลากรในหลักสูตร


กรอกสถานะบุคลากรในหลักสูตร

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                       Edit
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร       Edit
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์                                        Edit
4. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์             Edit
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ                 Edit

หมายเหตุ : 1. กรุณาอ่านคำอธิบายในชีทที่ 1
                  2. รหัสผ่านแต่ละคณะสามารถดูได้จากหนังสือนำ

                  3. ผู้กรอกข้อมูลต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะในการกรอกข้อมูลเท่านั้น เช่น เจ้าหน้าที่คณะ เจ้าหน้าที่สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา