โลโก้เว็บไซต์ กรอกสถานะบุคลากรในหลักสูตร ปวส | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรอกสถานะบุคลากรในหลักสูตร ปวส


กรอกสถานะบุคลากรในหลักสูตร ปวส

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                       Edit                  สรุปวันที่ 10 ตุลาคม 2562
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร       Edit                   สรุปวันที่ 10 ตุลาคม 2562
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์                                        Edit                  สรุปวันที่ 10 ตุลาคม 2562
4. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์             สมบูรณ์แล้ว       สรุปวันที่ 10 ตุลาคม 2562
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ                 Edit                  สรุปวันที่ 10 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ : 1. กรุณาอ่านคำอธิบายในชีทที่ 2
                  2. รหัสผ่านแต่ละคณะได้รับจากเจ้าหน้าที่คณะ

                  3. ผู้กรอกข้อมูลต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะในการกรอกข้อมูลเท่านั้น เช่น เจ้าหน้าที่คณะ เจ้าหน้าที่สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon