โลโก้เว็บไซต์ สรุปการปฏิบัติงานการพัฒนาทักษะวิชาชีพ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สรุปการปฏิบัติงานการพัฒนาทักษะวิชาชีพ


สรุปรายงานการปฏิบัติงานการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

ประจำปีการศึกษา 2562
1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์* (ตัวอย่างรูปเล่ม)   Download 
4. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หมายเหตุ : 1. รูปเล่มของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น ทุกคณะ/วิทยาลัยฯ ต้องปรับปรุงและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
                 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องส่งฉบับแก้ไข โดยเพิ่มเติมส่วนของปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon