โลโก้เว็บไซต์ ประกาศถอนรายชื่อนักศึกษาเชียงใหม่ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศถอนรายชื่อนักศึกษาเชียงใหม่


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
เรื่องถอนรายชื่อ และยกเลิกการถอนรายชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา

ประกาศถอนรายชื่อ ประกาศยกเลิกการถอนรายชื่อ
ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2
   

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา