โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 กิจกรรม

ศึกษาดูงาน สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง
ศุกร์ 26 มกราคม 2561 - ศุกร์ 26 มกราคม 2561

สถานที่ : สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง
ผู้รับผิดชอบ : สวท.
ศึกษาดูงานโครงการ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง >> อ่านต่อ


สัมมนาทะเบียน 9 ราชมงคล
พฤหัสบดี 25 มกราคม 2561 - ศุกร์ 26 มกราคม 2561

สถานที่ : เบลล์วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : สวท.
>> อ่านต่อ


ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน
ศุกร์ 5 มกราคม 2561 - ศุกร์ 5 มกราคม 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : สวท.
ระเบียบวาระการประชุม โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.” ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ---------------------------------------------------------------- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ... >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 3 ทั้งหมด 3

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา