หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.


ลำดับ
รายการเลขที่หนังสือ
ไฟล์
1 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ที่ นร 1008.1/ว20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 คลิกดาวน์โหลด
2 ที่ นร 1004.3_228 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 คลิกดาวน์โหลด
3 ที่ นร 1004.3_278 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 คลิกดาวน์โหลด
4 ที่ นร 1004.3_333 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 คลิกดาวน์โหลด
5 ที่ นร 1004.38_362 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 คลิกดาวน์โหลด
6 ที่ นร 1004.3/294 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 คลิกดาวน์โหลด
7 ที่ นร 1004.3/301 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 คลิกดาวน์โหลด
8 ที่ นร 1004.3/316 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 คลิกดาวน์โหลด
9 ที่ นร 1004.3/377 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 คลิกดาวน์โหลด