โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


 

5. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ลำดับ หลักสูตรที่เปิดสอน
พ.ศ.
2550
พ.ศ.
2551
พ.ศ.
2553
พ.ศ.
2555
พ.ศ.
2560
พ.ศ.
2565
วันที่สภามหาวิทยาลัย
วันที่ สกอ. ลงนาม 
เอกสาร
แก้ไขเพิ่มเติม
อนุมัติหลักสูตร
รับทราบหลักสูตร
C05 วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 501     501      6 ม.ค. 2555  20 ส.ค. 2555  
C07 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์         501 501  14 ม.ค. 2565  6 ส.ค. 2565  
C08 วศ.บ.วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร         501 501  11 ก.พ. 2565 6 ส.ค. 2565  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา