โลโก้เว็บไซต์ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


 

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ลำดับ หลักสูตรที่เปิดสอน ไฟล์ วันที่สภามหาวิทยาลัย วันที่ สกอ. ลงนาม
อนุมัติหลักสูตร รับทราบหลักสูตร
54129 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 3 มิถุนายน 2554 30 กันยายน 2554
59G01 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 2 กันยายน 2559 2 กุมภาพันธ์
64G01 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 29 มิถุนายน 2564 26 พฤศจิกายน 2564

 

เอกสารสำหรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์สำหรับดาว์นโหลด
1 แบบฟอร์มหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ป.ตรี พ.ศ.2554 (แก้ไขเล็กน้อย)
2 หนังสือจาก สกอ. เกี่ยวกับรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม่กับรหัสเดิม
3 ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561
4 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา