โลโก้เว็บไซต์ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ลำดับหลักสูตรที่เปิดสอนไฟล์วันที่สภามหาวิทยาลัยวันที่ สกอ. ลงนาม
อนุมัติหลักสูตรรับทราบหลักสูตร
54129รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)3 มิถุนายน 255430 กันยายน 2554
59G01รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)2 กันยายน 25592 กุมภาพันธ์

เอกสารสำหรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ลำดับชื่อเอกสารไฟล์สำหรับดาว์นโหลด
1แบบฟอร์มหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ป.ตรี พ.ศ.2554 (แก้ไขเล็กน้อย)
2หนังสือจาก สกอ. เกี่ยวกับรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม่กับรหัสเดิม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา