โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ระดับ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตร ระดับ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์


 

3. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ หลักสูตรที่เปิดสอน
พ.ศ.
2548
พ.ศ.
2550
พ.ศ.
2553
พ.ศ.
2554
พ.ศ.
2555
พ.ศ.
2560
วันที่สภามหาวิทยาลัย วันที่ สกอ. ลงนาม เอกสาร
แก้ไขเพิ่มเติม
อนุมัติหลักสูตร รับทราบหลักสูตร

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

E47 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล         315 315 3 ก.พ. 2560 12 ก.ค. 2561  
E46 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า         315 315 3 ก.พ.2560 2 มี.ค. 2562 CHECO

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา