โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ระดับ ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตร ระดับ ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


 

2. หลักสูตรปริญญาโท ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับ หลักสูตรที่เปิดสอน
พ.ศ.
2548
พ.ศ.
2550

พ.ศ.
2553

พ.ศ.
2555
พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2565

วันที่สภามหาวิทยาลัย
วันที่ สกอ. ลงนาม
เอกสาร
แก้ไขเพิ่มเติม
อนุมัติหลักสูตร
รับทราบหลักสูตร

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( วท.ม. )

S17 วท.ม. พืชศาสตร์   217   217 217 217 11 ก.พ. 2565 27 ก.ย. 2565 CHECO
S18 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร   218   218 218 218 11 มี.ค. 2565 27 ก.ย. 2565 CHECO
S19 วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์   219   218     3 มี.ค. 2555 5 เม.ย. 2556  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา