โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ระดับ ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตร ระดับ ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


 

2. หลักสูตรปริญญาโท ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับ หลักสูตรที่เปิดสอน
พ.ศ.
2548
พ.ศ.
2550

พ.ศ.
2553

พ.ศ.
2555
พ.ศ.
2560
วันที่สภามหาวิทยาลัย
วันที่ สกอ. ลงนาม
เอกสาร
แก้ไขเพิ่มเติม
อนุมัติหลักสูตร
รับทราบหลักสูตร

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( วท.ม. )

S17 วท.ม. พืชศาสตร์   217   217 217 6 ม.ค. 2560 9 ก.พ. 2562 CHECO
S18 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร   218   218 218 6 ม.ค. 2560 2 มี.ค. 2562 CHECO
S19 วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์   219   218   3 มี.ค. 2555 5 เม.ย. 2556  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา