โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลสำหรับนักศึกษา | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข้อมูลสำหรับนักศึกษา


1. ระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษา

2. ค้นหานักศึกษาปัจจุบัน

3. ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา

4. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

    4.1 เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

    4.2 เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

    4.3 เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565

    4.4 เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556

    4.5 เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรวิศกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2565 

    4.6 แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาเรียนดี

    4.7 แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้รางวัลการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษดีเด่น พ.ศ.2559
 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา