โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลสำหรับนักศึกษา | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข้อมูลสำหรับนักศึกษา


1. ระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษา

2. ค้นหานักศึกษาปัจจุบัน

3. ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา

4. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

    4.1 เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร เรื่องอัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึษา พ.ศ. 2552 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/สมทบ)

    4.2 เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร เรื่องอัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึษา พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ)

    4.3 แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาเรียนดี

    4.4 แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้รางวัลการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษดีเด่น พ.ศ.2559

    4.5 ประกาศ เรื่อง อัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง)
 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา