โลโก้เว็บไซต์ สรุปการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สรุปการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)


1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                        Download

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร        Download

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์                                         Download

4. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์              Download         

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยการ                    Download

6. ดาวน์โหลดไฟล์ สมอ.08

หมายเหตุ : 1. เครื่องหมาย     /       หมายถึง   ได้รับความเห็นชอบ
                                          X       หมายถึง   ไม่เห็นชอบ
                                          O       หมายถึง   อยู่ระหว่างเข้ารับการพิจารณา

                  2. มติและรายงานที่ประชุมสามารถดาวน์โหลดได้จาก
                      2.1 สภาวิชาการ
                      2.2 สภามหาวิทยาลัยฯ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา