โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับ หลักสูตรที่เปิดสอน
พ.ศ.
2548
พ.ศ.
2550
พ.ศ.
2551
พ.ศ.
2553
พ.ศ.
2555
พ.ศ.
2560
พ.ศ.
2561
วันที่สภามหาวิทยาลัย
วันที่ สกอ. ลงนาม
เอกสาร
แก้ไขเพิ่มเติม
อนุมัติหลักสูตร
รับทราบหลักสูตร

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

F01 ทล.บ.ออกแบบเครื่องเรือน 401            
27  มิ.ย. 2548
22  ต.ค. 2550
 
F02 ทล.บ.ออกแบบสิ่งทอ 402    
 
     
2  เม.ย. 2553
19   ก.ค. 2553
 
F03 ทล.บ.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 403            
2  เม.ย. 2553
26 ส.ค. 2553
 
F04 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ 404            
27  มิ.ย. 2548
22  ต.ค. 2550
 
F05 ทล.บ.การจัดการผังเมือง 405            
27  มิ.ย. 2548
22  ต.ค. 2550
 
F19 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์         403 403   1 ก.ย. 2560 25 พ.ค. 2561  
F21 ทล.บ.เซรามิก       403 403 403  
1 ก.ย. 2560
25 พ.ค. 2561
 
F23 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์       403       2 เม.ย. 2553 26 ส.ค. 2553  

2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศ.บ.)

F06 ศ.บ.จิตรกรรม 406            
27  มิ.ย. 2548
22  ต.ค. 2550
 
F07 ศ.บ.ประติมากรรม 407            
27  มิ.ย. 2548
22  ต.ค. 2550
 
F08 ศ.บ.ศิลปะภาพพิมพ์ 408            
27  มิ.ย. 2548
22  ต.ค. 2550
 
F09 ศ.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์ 409            
27  มิ.ย. 2548
22  ต.ค. 2550
 

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

F10 ศป.บ. ออกแบบสื่อสาร     410   403 403   1 ก.ย. 2560 25 พ.ค. 2561  
F18 ศป.บ.ออกแบบสิ่งทอ       402       2 เม.ย. 2553 19 ก.ค. 2553  
F20 ศป.บ ออกแบบอุตสาหกรรม       414 403 403  
1 ก.ย. 2560
25 พ.ค. 2561
 
F22 ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ         403 403   1 ก.ย. 2560 25 พ.ค. 2561  

4. หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)

F11 ศล.บ.ทัศนศิลป์   411     403 403  
1 ก.ย. 2560
8 มี.ค. 2561
 

5.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

F12 สถ.บ.สถาปัตยกรรม    
 
  403   403
2 ก.พ. 2561
2 มี.ค. 2562
CHECO
F13 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 413    
413
403   403
2 ก.พ. 2561
9 ก.พ. 2562
CHECO
F14 สถ.บ ออกแบบอุตสาหกรรม 414             27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550  
F80 สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 412     403       8 ม.ค. 2553 16 มิ.ย. 2553  

6.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

F15 อส.บ.เทคโนโลยีเซรามิก 415             27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550  
F16 อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี 416            
27  มิ.ย. 2548
22  ต.ค. 2550
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา