โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

สมอ.08

ลำดับ หลักสูตรที่เปิดสอน
พ.ศ.
2548
พ.ศ.
2550
พ.ศ.
2551
พ.ศ.
2553
พ.ศ.
2555
พ.ศ.
2560
พ.ศ.
2561
พ.ศ.
2564
พ.ศ.
2565
วันที่สภามหาวิทยาลัย
วันที่ สกอ. ลงนาม
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
อนุมัติหลักสูตร
รับทราบหลักสูตร

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 
F01 ทล.บ.ออกแบบเครื่องเรือน 401                
27  มิ.ย. 2548
22  ต.ค. 2550
     
F02 ทล.บ.ออกแบบสิ่งทอ 402    
 
         
2  เม.ย. 2553
19   ก.ค. 2553
     
F03 ทล.บ.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 403                
2  เม.ย. 2553
26 ส.ค. 2553
     
F04 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ 404                
27  มิ.ย. 2548
22  ต.ค. 2550
     
F05 ทล.บ.การจัดการผังเมือง 405                
27  มิ.ย. 2548
22  ต.ค. 2550
     
F19 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์         403 403       1 ก.ย. 2560 25 พ.ค. 2561      
F21 ทล.บ.เซรามิก       403 403 403      
1 ก.ย. 2560
25 พ.ค. 2561
     
F23 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์       403           2 เม.ย. 2553 26 ส.ค. 2553      
F27 หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส์               403   30 ต.ค. 2563 28 ม.ค. 2564      

2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศ.บ.)

 
F06 ศ.บ.จิตรกรรม 406                
27  มิ.ย. 2548
22  ต.ค. 2550
     
F07 ศ.บ.ประติมากรรม 407                
27  มิ.ย. 2548
22  ต.ค. 2550
     
F08 ศ.บ.ศิลปะภาพพิมพ์ 408                
27  มิ.ย. 2548
22  ต.ค. 2550
     
F09 ศ.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์ 409                
27  มิ.ย. 2548
22  ต.ค. 2550
     

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 
F10 ศป.บ. ออกแบบสื่อสาร     410   403 403     403 9 ธ.ค. 2564 10 เม.ย. 2565      
F18 ศป.บ.ออกแบบสิ่งทอ       402           2 เม.ย. 2553 19 ก.ค. 2553      
F20 ศป.บ ออกแบบอุตสาหกรรม       414 403 403     403
9 ธ.ค. 2564
10 เม.ย. 2565
     
F22 ศป.บ.ออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ         403 403     403 21 ต.ค. 2564 6 ส.ค. 2565      
F25 ศป.บ. ออกแบบบรรจุภัณฑ์              

403

  27 พ.ย. 2563 12 มิ.ย. 2564      
F26 ศป.บ.สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล               403   31 มี.ค. 2564 6 ก.ย. 2564      

4. หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)

 
F11 ศล.บ.ทัศนศิลป์   411     403 403     403
21 ต.ค. 2564
20 มิ.ย. 2565
     

5.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

 
F12 สถ.บ.สถาปัตยกรรม    
 
  403   403    
2 ก.พ. 2561
2 มี.ค. 2562
403    
F13 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 413    
413
403   403    
2 ก.พ. 2561
9 ก.พ. 2562
CHECO    
F14 สถ.บ ออกแบบอุตสาหกรรม 414                 27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550      
F80 สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 412     403           8 ม.ค. 2553 16 มิ.ย. 2553      

6.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

 
F15 อส.บ.เทคโนโลยีเซรามิก 415                 27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550      
F16 อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี 416                
27  มิ.ย. 2548
22  ต.ค. 2550
     

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา