โลโก้เว็บไซต์ DOWNLOAD หลักสูตระดับ ปวช | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

DOWNLOAD หลักสูตระดับ ปวช


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )

ลำดับ

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

 พ.ศ.

2550 

 

 พ.ศ.

 2551 

 

พ.ศ.

 2553 

 

พ.ศ.

2556 

 วันที่สภามหาวิทยาลัย

 วันที่ สกอ. ลงนาม  

 เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม

อนุมัติหลักสูตร

รับทราบหลักสูตร

C02 

ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ

 

502

 

 

 

 

 

 

C03

ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์   

 

503

 

 

 

 

 

 

C04

ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรม

 

 

501

 

 

 

 

 

 

C09

ปวช.เมคคาทรอนิกส์

*หลักสูตรจาก สอศ.

 

 

 

501

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา