โลโก้เว็บไซต์ DOWNLOAD หลักสูตระดับ ปวช | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

DOWNLOAD หลักสูตระดับ ปวช


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )

ลำดับ

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

 พ.ศ.

2550 

 

 พ.ศ.

 2551 

 

พ.ศ.

 2553 

 

พ.ศ.

2556 

 

พ.ศ.

2565

 วันที่สภามหาวิทยาลัย

 วันที่ สกอ. ลงนาม  

 เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม

อนุมัติหลักสูตร

รับทราบหลักสูตร

C02 

ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ

 

502

 

 

502

12 ก.ย 2564

27 ก.ค. 2565

 

C03

ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์   

 

503

 

 

503

12 ก.ย 2564

27 ก.ค. 2565

 
 

ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (English Program)

        503 12 ก.ย 2564 27 ก.ค. 2565  

C04

ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรม

 

 

501

 

501

12 ก.ย 2564

27 ก.ค. 2565

 

C09

ปวช.เมคคาทรอนิกส์

*หลักสูตรจาก สอศ.

 

 

 

501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา