โลโก้เว็บไซต์ DOWNLOAD หลักสูตระดับ ปวช | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

DOWNLOAD หลักสูตระดับ ปวช


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )

ลำดับ

หลักสูตรที่เปิดสอน

 พ.ศ.

2550 

 พ.ศ.

 2551 

พ.ศ.

 2553 

พ.ศ.

2555 

 วันที่สภามหาวิทยาลัย

 วันที่ สกอ. ลงนาม  

อนุมัติหลักสูตร

รับทราบหลักสูตร

C02 

ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ

 

502

 

 


 

 

C03

ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์   

 

503

 

 


 

 

C04

ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรม

 

 

501

 


 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา