โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 มกราคม 2561 - 5 มกราคม 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ : สวท.

ระเบียบวาระการประชุม
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาเครือข่ายสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.” ครั้งที่ 3
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
----------------------------------------------------------------


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมเครือข่ายสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
                     9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
                     – ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                      4.1 ความคืบหน้าการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
                      4.2 การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
                     รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ 3 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
                     “การพัฒนาเครือข่ายสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.” ครั้งที่ 3
                     ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา