โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน
พุธ 22 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : สวท.ระเบียบวาระการประชุม โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.” ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ---------------------------------------------------------------- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ... >> อ่านต่อ


ศึกษาดูงาน สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง
พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง
ผู้รับผิดชอบ : สวท.ศึกษาดูงานโครงการ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง >> อ่านต่อ


สัมมนาทะเบียน 9 ราชมงคล
พุธ 8 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : เบลล์วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : สวท. >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 3 ทั้งหมด 3

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา