โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


 

2. หลักสูตรปริญญาตรี ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับ หลักสูตรที่เปิดสอน
พ.ศ.
2548
พ.ศ.
2550

พ.ศ.
2553

พ.ศ.
2555
พ.ศ.
2557
พ.ศ.
2560
วันที่สภามหาวิทยาลัย
วันที่ สกอ. ลงนาม

เอกสาร
แก้ไขเพิ่มเติม

อนุมัติหลักสูตร
รับทราบหลักสูตร

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ. )

S01 วท.บ.สัตวศาสตร์ 201   201 201     3 มี.ค. 2555 4 ต.ค. 2555  
S02 วท.บ.พืชศาสตร์ - พืชสวน 2           27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550  
S03 วท.บ.พืชศาสตร์ - พืชไร่นา 203           27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550  
S04 วท.บ.ประมง 204   201 201     3 มี.ค. 2555 4 ต.ค. 2555  
S05 วท.บ.เกษตรกลวิธาน 205   201       2 เม.ย. 2553 4 ส.ค. 2553  
S06 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 206   206 201   201 3 ก.พ. 2560,
5 ม.ค. 2561
1 ต.ค. 2561 CHECO
S07 วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 207   207       2 เม.ย. 2553 14 ก.ย. 2553  
S08 วท.บ.การบริหารธุรกิจเกษตร 208           27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550  
S09 วท.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 209   209       3 มี.ค. 2555 31 ต.ค. 2555  
S10 วท.บ.ชีววิทยา 210   210       7 พ.ค. 2553 1 พ.ย. 2553  
S11 วท.บ.คณิตศาสตร์ 211           27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550  
S12 วท.บ.สถิติ 212           27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550  
S13 วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 213   213       2 เม.ย. 2553 4 ส.ค. 2553  
S14 วท.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ต่อเนื่อง) 214           27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550  
S29
วท.บ.พืชศาสตร์     201 201     3 มี.ค. 2555 4 ต.ค. 2555  
S31 วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร       201   201  6 ม.ค. 2560,
5 ม.ค. 2561
 9 ก.พ. 2562 CHECO
S32 วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร       201      3 มี.ค. 2555  31 ต.ค. 2555  
S33 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์       201   201  6 ม.ค. 2560  30 พ.ย. 2561 CHECO
S34 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ       201 201 201  6 ม.ค. 2560  8 ธ.ค. 2561 CHECO
S35 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ       201      3 มี.ค. 2555  4 ต.ค. 2555  
S36 วท.บ.เกษตรศาสตร์           201 3 ก.พ. 2560,
5 ม.ค. 2561
22 ต.ค. 2561 CHECO
S37 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ           201 6 ม.ค. 2560 9 ก.พ. 2562 CHECO

2. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต ( คศ.บ. )

S15 คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ทั่วไป-ธุรกิจฯ 215           2 เม.ย. 2553 20 ส.ค. 2553  
S16 คศ.บ.อาหารและโภชนาการ 216           27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 50     
S30 คศ.บ.คหกรรมศาสตร์     215 201     2 เม.ย. 2553 20 ส.ค. 2553  

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ( ทล.บ. )

S09 ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์       228     3 มี.ค. 2555 31 ต.ค. 2555  

4. หลักสูตรกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

S28 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   228              

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา