โลโก้เว็บไซต์ รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2559 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2559


 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ปริญญา/สาขาวิชา คำประกาศเกียรติคุณ
1 Dr.Sun Fangcheng Honorary Doctorate Degree  Business Administration (Management ) คลิก
2 นายสุรพงษ์  ชุ่มประดิษฐ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(วิศวกรรมไฟฟ้า) คลิก
3 นายวินัย  ปราบริปู ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตกิตติศักดิ์(ทัศนศิลป์) คลิก

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา