โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สวท.
ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช

ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สวท.
นายมานัส สุนันท์

นายมานัส สุนันท์

รองผู้อำนวยการ

งานบริหารทั่วไป(สนง.ผอ.) สวท.
นางวณิชชา เฉลิมวรรณ

นางวณิชชา เฉลิมวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวกิตติญาพร ฟูกุล

นางสาวกิตติญาพร ฟูกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววราภรณ์ ใจเทพ

นางสาววราภรณ์ ใจเทพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานรับนักศึกษาใหม่ สวท.
นายจัตวา บุญตรง

นายจัตวา บุญตรง

หัวหน้ากลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

นางสาวนงนุช ตนหาญ

นางสาวนงนุช ตนหาญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายนิเวศน์ ศรีวิชัย

นายนิเวศน์ ศรีวิชัย

นักวิชาการศึกษา

งานทะเบียน สวท.
นางสาวแสงจันทร์ อนนทยี

นางสาวแสงจันทร์ อนนทยี

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน

นางรุ่งรัชนี ทิพย์อักษร

นางรุ่งรัชนี ทิพย์อักษร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเกรียงไกร พงศ์ปวน

นายเกรียงไกร พงศ์ปวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววิไลพร สายทอง

นางสาววิไลพร สายทอง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุรภีพร จินะใจ

นางสาวสุรภีพร จินะใจ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางนุชนาด สุขจันทร์

นางนุชนาด สุขจันทร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางวัชรา บริบูรณ์

นางวัชรา บริบูรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางดุษฏี ประจำดี

นางดุษฏี ประจำดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอารีรักษ์ อัมรินทร์

นางสาวอารีรักษ์ อัมรินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอำพร ใยสามเสน

นางอำพร ใยสามเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชุณหะกาญจน์ พันธุ์เจริญ

นางสาวชุณหะกาญจน์ พันธุ์เจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอะจิมา เปงเฟย

นางอะจิมา เปงเฟย

นักวิชาการศึกษา

นางสาวภัทรมนต์ เมืองขวัญใจ

นางสาวภัทรมนต์ เมืองขวัญใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(จ้างเหมา)

นายจุลทัศน์ จุลศรีไกวัล

นายจุลทัศน์ จุลศรีไกวัล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปิยะพร ณรงค์ศักดิ์

นางสาวปิยะพร ณรงค์ศักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานระบบสารสนเทศ สวท.
นายจิรวัฒน์ แก้วรากมุข

นายจิรวัฒน์ แก้วรากมุข

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์

นายศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวีรภัทร กันแก้ว

นายวีรภัทร กันแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอุทัย ลำธาร

นายอุทัย ลำธาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานส่งเสริมวิชาการ สวท.
นางสาวประทุมพร ป๋ามี

นางสาวประทุมพร ป๋ามี

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

นางวิมลมาส พงศ์ธไนศวรรย์

นางวิมลมาส พงศ์ธไนศวรรย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นายญาณกวี ขัดสีทะลี

นายญาณกวี ขัดสีทะลี

นักวิชาการศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา