โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สวท.
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สวท.
อาจารย์มานัส สุนันท์

อาจารย์มานัส สุนันท์

รองผู้อำนวยการ

ดร.สมนึก สุระธง

ดร.สมนึก สุระธง

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(สนง.ผอ.) สวท.
นางวณิชชา เฉลิมวรรณ

นางวณิชชา เฉลิมวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางวิมลมาส พงศ์ธไนศวรรย์

นางวิมลมาส พงศ์ธไนศวรรย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาววราภรณ์ ใจเทพ

นางสาววราภรณ์ ใจเทพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานส่งเสริมวิชาการ สวท.
นางสาวประทุมพร ป๋ามี

นางสาวประทุมพร ป๋ามี

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวนภาพร ทาสีเขียว

นางสาวนภาพร ทาสีเขียว

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนงนุช ตนหาญ

นางสาวนงนุช ตนหาญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางนุชนาด สุขจันทร์

นางนุชนาด สุขจันทร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางวัชรา บริบูรณ์

นางวัชรา บริบูรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานทะเบียน สวท.
นางสาวแสงจันทร์ อนนทยี

นางสาวแสงจันทร์ อนนทยี

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานทะเบียน

นางสาววิไลพร สายทอง

นางสาววิไลพร สายทอง

นักวิชาการศึกษา

นายเกรียงไกร พงศ์ปวน

นายเกรียงไกร พงศ์ปวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายจัตวา บุญตรง

นายจัตวา บุญตรง

นักวิชาการศึกษา

นายนิเวศน์ ศรีวิชัย

นายนิเวศน์ ศรีวิชัย

นักวิชาการศึกษา

นางอะจิมา เปงเฟย

นางอะจิมา เปงเฟย

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุรภีพร จินะใจ

นางสาวสุรภีพร จินะใจ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางดุษฏี ประจำดี

นางดุษฏี ประจำดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอารีรักษ์ อัมรินทร์

นางสาวอารีรักษ์ อัมรินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวภัทรมนต์ เมืองขวัญใจ

นางสาวภัทรมนต์ เมืองขวัญใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(จ้างเหมา)

นางสาวปิยะพร ณรงค์ศักดิ์

นางสาวปิยะพร ณรงค์ศักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานบริการการศึกษา สวท.
นายศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์

นายศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา

นายจิรวัฒน์ แก้วรากมุข

นายจิรวัฒน์ แก้วรากมุข

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นายวีรภัทร กันแก้ว

นายวีรภัทร กันแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นายอุทัย ลำธาร

นายอุทัย ลำธาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน สวท.
นายญาณกวี ขัดสีทะลี

นายญาณกวี ขัดสีทะลี

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน

นายจุลทัศน์ จุลศรีไกวัล

นายจุลทัศน์ จุลศรีไกวัล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอำพร ใยสามเสน

นางอำพร ใยสามเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชุณหะกาญจน์ พันธุ์เจริญ

นางสาวชุณหะกาญจน์ พันธุ์เจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานวิเทศสัมพันธ์ สวท.
ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ

ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

ดร.ปวียา รักนิ่ม

ดร.ปวียา รักนิ่ม

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

รุ่งอรุณ กันทวัง

รุ่งอรุณ กันทวัง

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาวอัษฎาพร กันทา

นางสาวอัษฎาพร กันทา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวแก้วใส โล่ห์เพ็ชร

นางสาวแก้วใส โล่ห์เพ็ชร

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาวสุมนา โสระธิวา

นางสาวสุมนา โสระธิวา

นักวิเทศสัมพันธ์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา