โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สวท.
ผศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์

ผศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์

ผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 2006

อีเมล : nuttarut@rmutl.ac.th

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สวท.
อาจารย์มานัส สุนันท์

อาจารย์มานัส สุนันท์

รองผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1101

อีเมล : elecmns@rmutl.ac.th

อาจารย์ ดร.สมนึก สุระธง

อาจารย์ ดร.สมนึก สุระธง

รองผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1101

อีเมล : somnuek@rmutl.ac.th

อาจารย์วรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย

อาจารย์วรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย

รองผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 2006

อีเมล : warankom.job@rmutl.ac.th

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(สนง.ผอ.) สวท.
นางวณิชชา เฉลิมวรรณ

นางวณิชชา เฉลิมวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป )


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1101

อีเมล : wanitcha@rmutl.ac.th

นางสาววราภรณ์ ใจเทพ

นางสาววราภรณ์ ใจเทพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1104

อีเมล : waraporn@rmutl.ac.th

นางสาววิไลพร สายทอง

นางสาววิไลพร สายทอง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1101

อีเมล : wilaiporn@rmutl.ac.th

นางสาวอโณทัย วิชัยสืบ

นางสาวอโณทัย วิชัยสืบ

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1101

อีเมล : anothai@rmutl.ac.th

งานส่งเสริมวิชาการ สวท.
นางสาวประทุมพร ป๋ามี

นางสาวประทุมพร ป๋ามี

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ)


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 2250

อีเมล : partoompoun@hotmail.com

นางสาวนิภาพร ทาสีเขียว

นางสาวนิภาพร ทาสีเขียว

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 2250

อีเมล : nipaporn017@rmutl.ac.th

นางสาวปาณิสรา ตนหาญ

นางสาวปาณิสรา ตนหาญ

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 2250

อีเมล : panisara_t@rmutl.ac.th

นางสาวพัชรี งามสุข

นางสาวพัชรี งามสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053921444 ต่อ 2250

อีเมล : Phatcharee15@rmutl.ac.th

งานทะเบียน สวท.
นางวิมลมาส พงศ์ธไนศวรรย์

นางวิมลมาส พงศ์ธไนศวรรย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานทะเบียน)


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1021

อีเมล : vimonmas29@hotmail.com

นางรุ่งรัชนี ทิพย์อักษร

นางรุ่งรัชนี ทิพย์อักษร

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 2426, 1021

อีเมล : catzira@rmutl.ac.th

นายเกรียงไกร พงศ์ปวน

นายเกรียงไกร พงศ์ปวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 2426, 1021

อีเมล : eak@rmutl.ac.th

นางอะจิมา เปงเฟย

นางอะจิมา เปงเฟย

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 2426, 1021

อีเมล : ajima@rmutl.ac.th

นางสาวสุรภีพร จินะใจ

นางสาวสุรภีพร จินะใจ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 2426, 1021

อีเมล : surapeeporn@rmutl.ac.th

นางดุษฏี ประจำดี

นางดุษฏี ประจำดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 2426, 1021

อีเมล : -

นางสาวอารีรักษ์ อัมรินทร์

นางสาวอารีรักษ์ อัมรินทร์

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 2426, 1021

อีเมล : areeluk@rmutl.ac.th

นายจัตวา บุญตรง

นายจัตวา บุญตรง

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1234

อีเมล : jattawa@rmutl.ac.th

นายนิเวศน์ ศรีวิชัย

นายนิเวศน์ ศรีวิชัย

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1234

อีเมล : nivet@rmutl.ac.th

นางสาววิชุรา ตาจันทร์ดี

นางสาววิชุรา ตาจันทร์ดี

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1232, 1234

อีเมล : wichura@rmutl.ac.th

กลุ่มงานบริการการศึกษา สวท.
นายศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์

นายศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา)


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1232

อีเมล : saksitpengin@rmutl.ac.th

นายจิรวัฒน์ แก้วรากมุข

นายจิรวัฒน์ แก้วรากมุข

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1232

อีเมล : jirawatk@rmutl.ac.th

นายวีรภัทร กันแก้ว

นายวีรภัทร กันแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1232

อีเมล : wrphat@rmutl.ac.th

นายอุทัย ลำธาร

นายอุทัย ลำธาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1232

อีเมล : ํyairegis@rmutl.ac.th

กลุ่มงานบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน & กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา และการศึกษานานาชาติ สวท.
นายญาณกวี ขัดสีทะลี

นายญาณกวี ขัดสีทะลี

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
งานการเรียนรู้ตลอดชีวิตและระบบธนาคารหน่วยกิต
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน)


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1303

อีเมล : yanakawee@rmutl.ac.th

นางสาวนภัสรพี นุชหมอน

นางสาวนภัสรพี นุชหมอน

นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงานบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
งานโครงการพิเศษร่วมสถานประกอบการ ภาครัฐและองค์กรเอกชน


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1303

อีเมล : fai.naphatraphi@rmutl.ac.th

นางสาวปานชนก เกษมะณี

นางสาวปานชนก เกษมะณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1303

อีเมล : parnchanok.apk@rmutl.ac.th

นางสาวพจนีย์ ราชญา

นางสาวพจนีย์ ราชญา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา และการศึกษานานาชาติ

งานบริหารและวางแผนบัณฑิตศึกษา


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1303

อีเมล : rachaya_j@rmutl.ac.th

นางสาวกนกวรรณ ใจวงศ์ผาบ

นางสาวกนกวรรณ ใจวงศ์ผาบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา และการศึกษานานาชาติ
งานวิชาการและวิจัย


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1303

อีเมล : Kanokwan.j@rmutl.ac.th

นางสาวภัทรมนต์ เมืองขวัญใจ

นางสาวภัทรมนต์ เมืองขวัญใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติ
งานทะเบียนบัณฑิตและโครงการพิเศษ


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1303

อีเมล : pattaramon@rmutl.ac.th

งานวิเทศสัมพันธ์ สวท.
รุ่งอรุณ กันทวัง

รุ่งอรุณ กันทวัง

นักวิเทศสัมพันธ์


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1001

อีเมล : rungarun_oir@rmutl.ac.th

นางสาวอัษฎาพร กันทา

นางสาวอัษฎาพร กันทา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1001

อีเมล : aussadaporn_oir@rmutl.ac.th

นางสาวแก้วใส โล่ห์เพ็ชร

นางสาวแก้วใส โล่ห์เพ็ชร

นักวิเทศสัมพันธ์


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1001

อีเมล : kaewsai@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon