Website logo ประกาศสภามหาวิทยาลัย ผู้สำเร็จการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา