โลโก้เว็บไซต์ บทความ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 บทความ

ประกาศ เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) >> อ่านต่อ


แบบฟอร์มขอขยายจำนวนนักศึกษาเพิ่ม ภาคการศึกษาที่ 1/2564
จันทร์ 14 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มขอขยายจำนวนนักศึกษาเพิ่ม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 >>คลิกดาวน์โหลด PDF , Word >> อ่านต่อ


แบบฟอร์มขอแก้ไขตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2564
จันทร์ 14 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มขอแก้ไขตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 >>คลิกดาวน์โหลด >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
อังคาร 1 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564   >> อ่านต่อ


สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2563
พฤหัสบดี 27 พฤษภาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 พื้นที่เชียงใหม่ ติดต่อรับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ได้ที่งานทะเบียน ชั้น 2  อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตนก่อนขอรับเอกสาร  หมายเหตุ :  1. หากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ให้จัดเตรียมเอกสารมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และของผู้รับมอบอำนาจเพื่อติดต่อขอรับเอกสาร 2. ค้นหารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษ... >> อ่านต่อ


ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2563
ศุกร์ 7 พฤษภาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ที่ไม่ลงทะเบียนเรียน และไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2563 >> อ่านต่อ


ขอความกรุณางดติดต่องานทะเบียนเชียงใหม่
ศุกร์ 30 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอความกรุณางดติดต่องานทะเบียนเชียงใหม่ ตามประกาศจาก ศบค. ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงและเข้มงวด >> อ่านต่อ


เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่
อังคาร 13 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ >> อ่านต่อ


ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในสถารการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่
อังคาร 13 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในสถารการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ >> อ่านต่อ


แบบฟอร์มขอเปิดกลุุ่มเรียนเพิ่ม-ภาคการศึกษาฤดูร้อน-2563
จันทร์ 1 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มขอเปิดกลุุ่มเรียนเพิ่ม-ภาคการศึกษาฤดูร้อน-2563 >>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 125


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา