โลโก้เว็บไซต์   สวท.มทร.ล้านนา คว้า 1 รางวัลจากจากการสัมมนาเครือข่ายจัดการองค์ความรู้ ครั้งที่ 12 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สวท.มทร.ล้านนา คว้า 1 รางวัลจากจากการสัมมนาเครือข่ายจัดการองค์ความรู้ ครั้งที่ 12

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2562 โดย wrphatคว้าเพิ่มอีก 1 รางวัล แห่งความภาคภูมิใจให้กับ สวท. มทร.ล้านนา จากการสัมมนาเครือข่ายจัดการองค์ความรู้ ครั้งที่ 12
บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานแนวทางปฏิบัติที่ดี ในหัวข้อ การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม กลุ่มอาจารย์และบุคลา...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา