โลโก้เว็บไซต์ การตรวจประเมินผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร มคอ.7 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การตรวจประเมินผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร มคอ.7

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 มิถุนายน 2562 โดย wrphatการตรวจประเมินผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล (มคอ.7) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทร.ล้านนาพิษณุโลกและตาก ได้รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร มคอ.7 โดยมี คณาจารย์ทั้ง 2...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา