โลโก้เว็บไซต์ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558ติดต่อรับใบทรานสคริป | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558ติดต่อรับใบทรานสคริป


สำหรับนักศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 สามารถติดต่อรับใบทรานสคริป ได้ที่ งานทะเบียนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 โดยให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเอกสารก่อน