โลโก้เว็บไซต์ แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน 2559 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน